Foutmelding

Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in Google_Http_REST::createRequestUri() (regel 170 van /data/sites/web/donboscobeersebe/www/sites/all/libraries/google-api-php-client/src/Google/Http/REST.php).

Missie en visie

Missie

De vereniging Speelplein Don Bosco vzw wil kinderen kansen bieden om samen met jongeren te spelen in een aangepaste, avontuurlijke en toch veilige omgeving, met aandacht voor speelkansen voor ieder kind. Jongeren zetten zich hiervoor in als gemotiveerde, gekwalificeerde animatoren.

De werking start vanuit een christelijk perspectief, met als inspirerende figuur Giovanni Bosco, beter gekend als Don Bosco, die  zijn jeugdwerk uitbouwde ten dienste van de sociaal zwakkere jongeren, die hen op een zinvolle en aangepaste manier tot een beter, rijker, dieper leven wilde brengen.

Wij willen kinderen kansen geven op echt spelen: vrij spel en geleide activiteiten in balans.

Het spelen van kinderen is essentieel voor de ontwikkeling van hun creativiteit, en daarmee hun leer- en aanpassingsvermogen. Creativiteit maakt mensen immers flexibel, vindingrijk en beter in staat zich aan te passen aan de omgeving en aan nieuwe omstandigheden. Dit is essentieel in onze snel evoluerende samenleving.

Wij willen jongeren kansen geven in hun zoektocht naar vrijheid door hen ruimte te geven om verantwoordelijkheid te oefenen in zeer concrete situaties, als medemens in verbondenheid met anderen. Wij willen hen laten ervaren dat zingeving belangrijk is voor hun ontwikkeling.

Wij willen ouders ruimte geven om tijd te maken voor en aandacht te geven aan het spel van hun kinderen vanuit een ‘educatief partnerschap’. Wij willen de betrokkenheid van ouders bij het kinderspel alle kansen geven. Het geeft kinderen een groot gevoel van warmte en veiligheid en heeft al op jonge leeftijd direct invloed op het sociale gedrag van kinderen.

Wij willen alle ouders, verenigingen, scholen, … kansen geven om samen te komen, om te feesten in een kindvriendelijke omgeving.

Wij willen een laagdrempelige werking zijn die openstaat voor iedereen, met aandacht voor diversiteit, gedragen door de gemeenschap.

Deze missie is duidelijk terug te vinden in artikel 3 van de statuten van onze vzw (zie de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 december 2004):

Uittreksel uit artikel 3:

“Art. 3. De vereniging heeft tot doel aan kinderen en jongeren kansen aan te bieden om te spelen op een daartoe ingericht en avontuurlijk speelplein, en dit vanuit een christelijk perspectief, met aandacht voor de speelkansen van ieder kind of jongere.

De vereniging tracht het in het eerste lid omschreven doel onder meer te bereiken door:

  1. te voorzien in educatieve begeleiding op het speelplein;
  2. het opleiden van jongeren tot monitoren voor educatieve begeleiding van kinderen en jongeren;
  3. op alle mogelijke manieren de speelpleinwerking te bevorderen en te ondersteunen;
  4. de accommodatie van het speelplein ter beschikking te stellen voor educatieve, sociale en culturele activiteiten aan personen en groeperingen die hierom verzoeken en die kaderen binnen de visie van de vereniging;
  5. het aanschaffen van speelinfrastructuur.

…”.

 

Visie

De missie van Speelplein Don Bosco vzw is de inspiratiebron voor de concrete organisatie van onze speelpleinwerking en onze verwachtingen naar de toekomst.

ONZE WERKING STAAT VOOR:

Kinderen kansen bieden om samen te spelen

Speelplein Don Bosco biedt kinderen kansen om te spelen: zowel binnen- als buitenactiviteiten, creatief (knutselen, bouwblokken), sportief (pleinspelen), cognitief (leeshuisje), sociaal (samenspelen). Door de organisatie van het terrein, door het hele opzet, door de aanwezigheid van monitoren/animatoren worden kinderen uitgedaagd om samen te spelen.

Een aangepaste, avontuurlijke en toch veilige omgeving

Kinderen houden van een aantrekkelijke, uitdagende omgeving, op hun maat. Het speelplein komt tegemoet aan deze verwachting. Er zijn vele verschillende speelkansen, er zijn toestellen waarop en waarrond traditioneel kan gespeeld worden. Er zijn ook speelkansen die uitnodigen tot creativiteit: zandbakken, een speelboot, een hoek bouwblokken, een waterspeelhoek, een podium, een atelierruimte, …

Aankoop van speeltoestellen gebeurt met aandacht voor veiligheid (certificaat, veilige ondergrond, onderhoud, …) en avontuur (boot, waterzandbak, …).

Veiligheid is een voortdurend aandachtspunt. Er is voortdurend aandacht voor veiligheid.
Op sommige momenten gebeurt dit door externe organisaties, op de andere momenten geven we daar intern aandacht aan. Daarvoor wordt gewerkt met jaarlijkse, maandelijkse (vakantiemaanden), en dagelijkse controle aan de hand van controlelijsten.
Voor inplanting van nieuwe speeltuigen wordt rekening gehouden met de veiligheidszones en met de loopwegen.

Regelmatig onderhoud en zorg buiten het seizoen is belangrijk om alles in goede staat te houden.

Speelkansen voor ieder kind

Vanuit onze visie wordt er bewust geen onderscheid gemaakt naar sociale herkomst. Ons  prijsbeleid maakt het mogelijk dat ieder kind toegang krijgt tot het speelplein, uit welke omgeving dan ook. Daarbij is stigmatisering uit den boze. Wij willen vermijden dat kinderen zich ‘anders’ voelen, zich ‘minder’ voelen, dat zij beseffen dat zij komen spelen aan een speciaal tarief. Wij willen voorkomen dat kinderen zelfs bij het spelen moeten ervaren dat zij minder kansen hebben, dat voor hen niet kan wat voor anderen normaal is.

Wij willen verder evolueren naar een inclusief speelplein, dat zeker ook speelkansen biedt voor kinderen met een beperking, zowel voor kinderen met een mentale beperking als voor kinderen met een fysieke beperking.
Vooral voor kinderen met een fysieke beperking hebben wij nog een hele weg te gaan. Bij vernieuwing van speeltoestellen, bij vernieuwing van infrastructuur geven wij hier aandacht aan, ook al vraagt dit vaak extra uitgaven.

Jongeren als gemotiveerde, gekwalificeerde animatoren

Speelplein Don Bosco wil meer zijn dan een plein waar kinderen kunnen komen spelen. De begeleiding van dit spel door jongeren is voor ons essentieel. De kwaliteit van onze werking wordt hierdoor in belangrijke mate bepaald.

We willen aan jongvolwassenen de kans geven om zich te ontplooien tot kwalitatieve jeugdbegeleiders en animatoren. Dit vraagt van jongeren echt wel een inspanning.  Jongeren zoeken voor de vakantiemaanden vaak een vakantiejob, om zo financieel meer mogelijkheden te hebben. Daarmee kunnen wij onmogelijk concurreren. Het speelplein voorziet wel in een vrijwilligersvergoeding, binnen de wettelijk voorziene normen.

Daarvoor verwachten we van de jongeren wel dat ze met goed gevolg een cursus ‘animator in het jeugdwerk’ gevolgd hebben, met aansluitend een stage van 60 uur.  
Een jongere mag wel één vakantie als hulpmonitor komen meedraaien zonder een cursus gevolgd te hebben, om te proeven van het speelpleinwerk, om uit te maken of het iets voor hem of haar is. Bij de vrijwilligersvergoeding maken we onderscheid naargelang het gaat om iemand die cursus gevolgd heeft of niet.
De pleinleiders (hoofdanimatoren) worden door de raad van bestuur in samenspraak met de bestaande ploeg hoofdanimatoren zorgvuldig geselecteerd, na enkele jaren dienst als animator.

Inspirerende figuur: Giovanni Bosco, beter gekend als Don Bosco

Speelplein Don Bosco is gestart vanuit een christelijk perspectief. De naamgeving ‘Don Bosco’ is daarbij bewust gekozen. Het engagement van Giovanni Bosco - ‘Don Bosco’- naar elke  jongere toe, wat ook zijn achtergrond of afkomst is, vormt de inspiratiebron.

Wij kunnen ons hiervoor volledig vinden in de uitgangspunten van Jeugddienst Don Bosco vzw (Naamsesteenweg 37,3001 Heverlee):

“Jongeren zijn zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkeling. Onderlinge communicatie en dialoog met volwassenen, evenals een kritische reflectie op de maatschappij zijn hierbij belangrijke hefbomen. Vanuit de denk- en werkwijze van Don Bosco kiezen we ervoor om in functie van een integrale benadering jongeren vier ruimtes aan te bieden: – een ‘eigen’plaats, waar jongeren zich thuis mogen voelen en waar ze de ruimte of mogelijkheid krijgen om zichzelf te kunnen zijn, hun gevoelens te mogen uiten en hun eigen persoon gestalte kunnen geven. – een ‘leer’plaats, waar jongeren de ruimte en mogelijkheid krijgen om hun vaardigheden en kennis uit te breiden, waar ze leren verantwoordelijkheid op te nemen voor de hen omringende werkelijkheid, waar ze vaardig worden om op een participatieve en kritische wijze deel te nemen aan de maatschappij. – een ‘speel’plaats, waar jongeren leeftijdgenoten mogen ontmoeten, in gesprek en discussie kunnen gaan, relaties leren leggen, verbondenheid kunnen toelaten, samen dingen kunnen beleven en opzetten. – een ‘zin’plaats, waar jongeren ruimte en mogelijkheid vinden om op zoek te gaan naar de grond van hun bestaan, naar zingeving, naar de zin van hun leven.”

Echt spelen: vrij spel en geleide activiteiten in balans

Als volwassenen willen wij onze vakantie vrij kunnen invullen, willen wij zelf zoveel mogelijk kunnen bepalen hoe we deze periode invullen.
Wij willen de kinderen op het speelplein ook kansen bieden om zelf te beslissen, om zelf te kiezen.

Het avontuurlijke terrein biedt heel wat speelimpulsen, waar kinderen hun eigen gang kunnen gaan, hun eigen spel kunnen spelen, hun creativiteit de vrije loop kunnen laten gaan. Daarbij kunnen ze zelf beslissen wat, waar, wanneer en met wie ze ergens spelen.

Heeft een kind meer nood aan begeleiding, wil het kind aansluiten bij georganiseerd spel, dan is ook dat op elk moment mogelijk, in alle vrijheid, zonder dat er vooraf voor ingeschreven moet worden.

De animatoren hebben hierbij een belangrijke rol. Zij bereiden de werking voor, zij observeren, zij ontdekken waar ze moeten tussenkomen, waar ze speelimpulsen moeten geven, waar ze een eenzaam kind moeten aanhalen, moeten betrekken, …

Essentieel voor de ontwikkeling: creatief, flexibel, in staat zich aan te passen aan de omgeving en aan nieuwe omstandigheden

Het spelen van kinderen op een terrein dat voldoende speelimpulsen biedt en uitnodigt om samen te spelen, is belangrijk voor hun emotionele, verstandelijke en motorische en sociale ontwikkeling.

Dit wordt goed verwoord in volgende omschrijving van De Kleine Beer (thuisbegeleidings-dienst voor kinderen met een motorische, lichamelijke of motorisch-meervoudige handicap. November 2006):

“Spelen is leven voor kinderen, is ervaringen opdoen met materialen en mensen, die verwerken en een plaats geven. Via spel leert het kind de hem omringende wereld kennen wat leidt tot meer controle, kennis, zelfwaardegevoel en welbevinden. Een kind speelt niet uit dwang. Spelen is leuk. Het is de motor voor ontwikkeling op voorwaarde dat het kind opgaat in zijn spel, uitgedaagd wordt aan de grens van zijn mogelijkheden. Welbevinden (zich goed voelen) en betrokkenheid (‘opgeslorpt’ worden door het spel) zijn 2 belangrijke kenmerken van ‘goed spel’. Elk kind volgt zijn eigen weg, zijn eigen spel en in die zin is goed spelen ook goed leren!”

Jongeren kansen geven om verantwoordelijkheid te oefenen, laten ervaren dat zingeving belangrijk is

Wij willen jongeren voldoende ruimte geven om zich in te zetten als animatoren van de speelpleinwerking. Wij willen hen daarbij voldoende vertrouwen geven om deze werking samen met de pleinleiding vorm te geven. Wij vinden het heel belangrijk dat jongeren deze kans krijgen om verantwoordelijkheid op te nemen, om ruimte te krijgen om in goede omstandigheden  ten dienste te staan van anderen, zonder dat financiële vergoeding daarbij de belangrijkste drijfveer is. Wij willen hen laten voelen dat sociaal engagement echt verschil kan maken. Wij zijn ervan overtuigd dat jongeren hierbij ervaringen opdoen die belangrijk zijn voor hun verdere ontwikkeling.

Ouders ruimte geven om tijd te maken voor ‘educatief partnerschap’

Er wordt gezegd dat onze tijd een jachtige tijd is. Mensen hebben het inderdaad vaak heel druk, moeten van het ene naar het andere, worden opgeslorpt door allerlei verplichtingen, kunnen moeilijk tijd maken.

Toch verdient kinderspel aandacht en tijd van de ouders. Dit is voor Speelplein Don Bosco een heel belangrijk en essentieel gegeven. Wij willen dat ouders tijd maken voor het spelen van hun kinderen. Wij willen niet dat ze het spelen van hun kinderen loslaten, dat ze dit volledig uit handen geven. Wij willen niet dat ze hun kinderen afzetten aan de poort en dan verder trekken. Wij willen dat ze hun kind begeleiden, dat ze met hun kind kunnen binnenkomen, tijd kunnen nemen om samen het speelplein te verkennen, tijd kunnen nemen om pleinleiding of animatoren aan te spreken over aandachtspunten. Wij zien ouders en speelpleinwerking als partners in de zorg voor goed kinderspel.

Daarom staat er geen beperking op de aanwezigheid van ouders op het speelplein. Om hen aan te moedigen om tijd te nemen voor het kinderspel, betalen ze geen inkomprijs. Dit is een heel bewuste keuze van onze werking. De eerste verantwoordelijken voor een kind zijn de ouders. Op deze manier willen wij ouders uitnodigen tot het nemen van tijd, aandacht en verantwoordelijkheid voor hun kind.

Kansen geven om samen te komen, om te feesten in een kindvriendelijke omgeving

Kinderfeesten moeten ook echt feesten voor kinderen zijn. Daarom stellen wij ons speelplein tegen haalbare, democratische prijzen voor alle mensen ter beschikking voor familiefeesten, voor verenigingsfeesten. Families en verenigingen kunnen op het speelplein een oase van rust vinden, een veilige haven voor hun groepsbevorderende activiteiten.

Voor scholen is het een belangrijke opdracht om schooluitstappen te organiseren die voor elk kind betaalbaar zijn, toch attractief zijn, toch voldoende speelkansen geven. Een uitstap naar Speelplein Don Bosco is voor vele scholen een perfect antwoord daarvoor.

Voor de scholen van Beerse – Vlimmeren voorzien wij daarenboven voordeligere tarieven, omdat wij in de eerste plaats een werking willen zijn voor de onmiddellijke omgeving, centraal gelegen, vlakbij, vlot bereikbaar.

Een laagdrempelige werking die openstaat voor iedereen, met aandacht voor diversiteit

Speelplein Don Bosco wil er zijn voor de hele gemeenschap, waarbij niemand uitgesloten wordt, waar alle kinderen naast en met elkaar kunnen spelen, waar elke ouder, elke volwassene welkom is. Laagdrempelig, zonder veel formaliteiten, zonder inschrijving vooraf, aan een voor iedereen haalbare prijs willen wij kunnen werken. Speelplein Don Bosco hoeft geen winstgevende organisatie zijn, maar wil wel een degelijke, waardevolle werking kunnen uitbouwen voor de hele gemeenschap, waar iedereen zonder uitzondering terecht kan,  ongeacht financiële toestand of sociale achtergrond.

Gedragen door de gemeenschap

Met onze werking zorgen wij voor een belangrijke dienstverlening naar de hele gemeente, bieden wij de gemeente een werking die anders heel veel inspanningen in mankracht en financiële middelen zou kosten.

Speelplein Don Bosco is ondertussen een heel bekend gegeven in de gemeenschap, met onnoemelijk veel partners. En dat is goed, daar werken we ook voor, dat is een aandachtspunt. Aan senioren bieden we de mogelijkheid om een zinvolle en sociaal geëngageerde tijdsbesteding te vinden. Aan verenigingen hebben we de kans gegeven om deel uit te maken van de algemene vergadering van de speelpleinwerking. We zoeken en organiseren verschillende activiteiten om waardevol te zijn voor de hele gemeenschap. Iedereen in Beerse kent Speelplein Don Bosco, zowat iedereen in de gemeente is er al wel eens geweest, zowat iedereen is er al wel eens komen feesten, waar we gevraagd worden, willen we kansen zoeken tot samenwerken, ...

Zo bouwt het Speelplein mee aan echte gemeenschapsvorming!